Palveluehdot 01.08.2023

 

1. Sopimuksen sisältö

Palvelu sisältää sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua kotihoitoa ja etähoitona tuotettua kotihoitoa, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

2. Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Laki 812/2000 7 § sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Terveydenhuoltolaissa 25 § kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua.

2.1. Lääkehuolto

Lääkehuollon ollessa palveluntuottajan vastuulla, asiakkaan lääketilaukset keskitetään palveluntuottajan määrittelemään apteekkiin. Asiakkaalle aloitetaan mahdollisuuksien mukaan apteekin annospussijakelu.

2.2. Avainten hallinta

Hoitokäyntien vaatiessa asiakkaan avaimia, tulee asiakkaan kustannuksella teettää palveluntuottajan määrittelemä riittävä määrä avaimia mahdollistaen sujuva sisäänpääsy asuntoon.

2.3. Rahan käyttö ja laskut

Pääasiassa tämä hoidetaan asiakkaan/ asiakkaan omaisten tai asiakkaalle määrätyn edunvalvojan kautta. Tarpeen vaatiessa palveluntuottaja huolehtii asiakkaan laskujen laittamisesta maksupalveluun.

3. Palveluehdot

Pidätämme oikeuden hinta-, ehto- ja palvelumuutoksiin, jotka johtuvat tuotanto, hankinta tai muiden kustannusten ja toimintaolosuhteiden olennaisesta muutoksesta, lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä. Muutoksista pyrimme tiedottamaan asiakkaille mahdollisimman hyvissä ajoin.

4. Syke kotipalvelut Oy hoito- ja palvelusopimukset

Kaupungin Helppiseniorin asiakasohjaustiimi kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällön ja määrän, jonka pohjalta myönnetään hoito- ja palvelusopimus. Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon- ja sairaanhoidon käynnit palvelusopimuksen mukaisesti. Välttämättömissä tilanteissa palveluntuottaja voi tuottaa asiakkaan

tukipalveluita. Palveluntuottaja arvioi asiakkaan hoidon tarvetta ja sen muuttuessa ilmoittaa muutoksesta asiakasohjaukseen.

5. Syke kotipalvelut Oy hoito- ja palvelusopimus ja laskutus

Palveluntuottaja voi tuottaa asiakkaalle palveluita, jotka eivät sisälly kaupungin palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällöt sopimukseen. Lisäpalveluita tuotetaan palveluntuottajan oman erillisen hinnaston mukaisesti. Laskutus tapahtuu toteutuneiden käyntien tai määrien pohjalta (käyntiajat pyöristetään seuraavaan puoleen tuntiin). Käyntihintamme sisältää lakisääteiset tehtävät, kuten kirjaamisen ja dokumentoinnin. Mahdolliset asiakaskäyntien aikana syntyneet matkakorvaukset ja parkkimaksut veloitamme toteutuneiden määrien mukaisesti. Hoitotoimenpiteissä vaadituista hoitotarvikkeista tai tuotemyynnistä laskutamme erillisen tarvikehinnastomme mukaisesti. Laskujen maksuehto on 10 kalenteripäivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksamattomien laskujen perinnästä vastaa perintätoimisto.

5.1 Peruutukset ja muutokset

Peruutukset tulee tehdä yhden (1) kalenteripäivää ennen sovittua käyntipäivää. Palvelun keskeytyessä palveluntuottajasta riippumattomista syistä asiakasta laskutetaan yhden kalenteripäivää hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai erillisesti sovitun palveluhoitotapahtumien mukaan. Poikkeuksena on äkillinen sairaalaan joutuminen, jolloin palvelut veloitetaan vain seuraavan vuorokauden ajalta. Palvelun peruutus tai muutos tulee suorittaa soittamalla asiakaspalvelu- tai palvelunumeroon.

6. Palveluhuomautus ja potilasasiamies

Asiakaspalautteen voi tehdä asiakaspalveluun. Asiakkaiden tekemät huomautukset palveluiden toteuttamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan vastuuhenkilöllemme, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Syke kotipalvelut Oy korjaa mahdollisen puutteen tai virheen ja niihin johtaneen syyn viipymättä. Syke kotipalvelu Oy:llä on potilasasiamies, jonka tehtävät perustuvat Potilaslakiin (17.8.1992/785) potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo potilaslain soveltamisessa, avustaa muistutuksen tai kantelun tms. tekemisessä sekä edistää asiakkaan oikeuksien toteutumista.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja pätee aina Syke kotipalvelu Oy:n palveluita tilatessa tai käyttäessä. Asiakas voi päättää sopimuksen palveluntuottajan kanssa kohdan ”5.1. Peruutukset ja muutokset” ehtojen mukaisesti. Syke kotipalvelu Oy:llä on oikeus keskeyttää palveluiden tuottaminen välittömästi, mikäli sopimuksen ehtoja rikotaan oleellisesti.

8. Tietojen ylläpito-, pyyntö-, luovutus- ja lukuoikeudet

Allekirjoittamalla sopimuksen vahvistatte Syke kotipalvelu Oy:lle oikeuden potilastietojenne ylläpitämiseen ja hoidostanne/asioistanne vastaaville henkilöille pääsyn tietoihinne sekä tarvittaessa niiden luovuttamisen teidän hoidosta/asioista vastaaville tahoille. Syke kotipalvelut Oy:n sairaanhoitaja/hoitajalla on oikeus päästä potilastietoihinne.