Palveluehdot – 1.7.2023

  1. Sopimuksen sisältö

Tarjoamme laajaa valikoimaa palveluita, jotka sisältävät sosiaalihuoltolain mukaisen kotihoidon sekä etähoitona toteutettavan kotihoidon, joka käsittää kotipalvelun ja terveydenhuoltolain kotisairaanhoitotehtävät.

  1. Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Sosiaalihuoltolain 812/2000 7 §:n mukaan laadimme asiakkaalle palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai vastaavan suunnitelman, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai ellei suunnitelma muutoin ole ilmeisen tarpeeton. Terveydenhuoltolaissa 25 §:n mukaisesti kotisairaanhoito noudattaa hoito- ja palvelusuunnitelmaa tai toteutetaan tilapäisenä palveluna asiakkaan asuinpaikassa, kodissa tai vastaavassa paikassa moniammatillisesti.

2.1. Lääkehuolto

Vastaamme asiakkaan lääkehuollosta ja keskitämme lääketilaukset palveluntuottajan määrittämään apteekkiin. Pyrimme tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan apteekin annospussijakelua.

2.2. Avainten hallinta

Hoitokäynnit saattavat vaatia asiakkaan avaimia, ja siksi asiakkaan kustannuksella tulee valmistaa riittävä määrä avaimia palveluntuottajan ohjeistuksen mukaisesti, jotta sisäänpääsy asuntoon sujuu vaivattomasti.

2.3. Rahan käyttö ja laskutus

Pääasiassa asiakas/asiakkaan omaiset tai määrätty edunvalvoja hoitavat rahan käytön ja laskut. Tarvittaessa palveluntuottaja hoitaa asiakkaan laskujen laittamisen maksupalveluun.

  1. Palveluehdot

Pidätämme oikeuden hinta-, ehto- ja palvelumuutoksiin, jotka johtuvat tuotannon, hankinnan tai muiden kustannusten ja toimintaolosuhteiden olennaisesta muutoksesta, lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä. Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista asiakkaille mahdollisimman hyvissä ajoin.

  1. Syke Kotipalvelut Oy:n hoito- ja palvelusopimukset

Kaupungin Helppiseniorin asiakasohjaustiimi arvioi asiakkaan palveluntarpeen ja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman määritellen palvelun sisällön ja määrän, jonka pohjalta myönnetään hoito- ja palvelusopimus. Palveluntuottaja tarjoaa kotihoidon- ja sairaanhoidon käynnit sopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa palveluntuottaja voi tarjota asiakkaan tukipalveluita. Palveluntuottaja arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja ilmoittaa muutoksista asiakasohjaukseen.

  1. Syke Kotipalvelut Oy:n hoito- ja palvelusopimus ja laskutus

Palveluntuottaja voi tarjota asiakkaalle palveluita, jotka eivät sisälly kaupungin palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Nämä lisäpalvelut veloitetaan palveluntuottajan erillisen hinnaston mukaisesti. Laskutus perustuu toteutuneisiin käynteihin tai määriin (käyntiajat pyöristetään seuraavaan puoleen tuntiin). Laskutus sisältää lakisääteiset tehtävät, kuten kirjaamisen ja dokumentoinnin. Mahdolliset matkakorvaukset ja parkkimaksut laskutetaan toteutuneiden määrien mukaisesti. Hoitotoimenpiteissä tarvittavat hoitotarvikkeet tai tuotemyynti veloitetaan erillisen tarvikehinnaston mukaisesti. Laskujen maksuehto on 10 kalenteripäivää, ja viivästyskorko on korkolain mukainen. Maksamattomien laskujen perinnästä vastaa perintätoimisto.

5.1. Peruutukset ja muutokset

Peruutukset tulee tehdä yhden (1) kalenteripäivää ennen sovittua käyntipäivää. Palvelun keskeytyessä palveluntuottajasta riippumattomista syistä asiakasta laskutetaan seitsemän kalenteripäivää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan tai erikseen sovittujen palveluhoitotapahtumien mukaan. Poikkeuksena on äkillinen sairaalaan joutuminen, jolloin palvelut veloitetaan vain seuraavan vuorokauden ajalta. Peruutus tai muutos tulee tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai palvelunumeroon.

  1. Palveluhuomautus ja potilasasiamies

Asiakaspalautteen voi antaa asiakaspalveluun. Palveluiden toteuttamisessa havaitut puutteet ja virheet osoitetaan vastuuhenkilöllemme, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Korjaamme mahdolliset puutteet tai virheet ja niihin johtaneen syyn viipymättä. Meillä on potilasasiamies, jonka tehtävät perustuvat Potilaslakiin (17.8.1992/785) potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo potilaslain soveltamisessa, avustaa muistutuksen tai kantelun tekemisessä ja edistää asiakkaan oikeuksien toteutumista.

  1. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja pätee aina Syke Kotipalvelu Oy:n palveluita tilatessa tai käyttäessä. Asiakkaalla on oikeus päättää sopimus palveluntuottajan kanssa kohdan ”5.1. Peruutukset ja muutokset” ehtojen mukaisesti. Meillä on oikeus keskeyttää palveluiden tuottaminen välittömästi, mikäli sopimuksen ehtoja rikotaan oleellisesti.

  1. Tietojen ylläpito-, pyyntö-, luovutus- ja lukuoikeudet

Allekirjoittaessanne sopimuksen myönnätte Syke Kotipalvelu Oy:lle oikeuden ylläpitää potilastietojanne ja antaa hoidostanne/asioistanne vastaaville henkilöille pääsyn tietoihinne sekä tarvittaessa niiden luovuttamisen hoidostanne/asioistanne vastaaville tahoille. Syke Kotipalvelut Oy:n sairaanhoitajalla/hoitajalla on oikeus päästä potilastietoihinne.