SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja
Nimi: Syke Kotipalvelut Oy
Y-tunnus 2951033-9
Hyvinvointialue Palvelua tuotetaan Uudenmaan hyvinvointialueet

Kuntien nimet Palvelua tuotetaan Helsinki,

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista.)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan ja Pornaisten kunnista.)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista.)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Vantaan ja Keravan kaupungeista.)

Toimintayksikkö/palvelu Nimi Syke Kotipalvelut

Katuosoite Risto Rytin tie 28 A
Postinumero 00570
Postitoimipaikka Helsinki
Sijaintikunta yhteystietoineen Risto Rytin tie 28 A, 00570, Helsinki

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Kotiin tuotettavat palvelut >
Kotisairaanhoito ja kotipalvelut eri ikäryhmille
Henkilökohtainen avustajapalvelu

Lastenhoitopalvelu Omaishoidon palvelut Siivouspalvelut

Ilmoituksen ajankohta Palvelua on tuotettu vuodesta 2018.
Palveluala, joka on rekisteröity Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut)

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat (ostopalvelujen tuottajat) Ei alihankintaa.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ketkä osallistuvat omavalvontasuunnitelman laadintaan ja miten pidetään huolta henkilöstön osallistami- sesta suunnitelman laatimiseen?
Omavalvontasuunnitelma laaditaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Oma- valvontasuunnitelman laatimisen vastuuhenkilö on: Toimitusjohtaja Shilan Ahmadi (shilan.ahmadi@sykekotipalvelut.fi, 0401806040)

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) Toimitusjohtaja Shilan Ahmadi (shilan.ahmadi@sykekotipalvelut.fi, 0401806040)

Miten yksikössä seurataan ja varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus, miten usein päivite- tään?
Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina, kun tapahtuu muutoksia, jotka liittyvät palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen. Kuitenkin omavalvontasuunnitelman tarkistaminen tehdään vuosittain.

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?
Ajantasaiset omavalvontasuunnitelmat ovat saatavilla Helsingin pääkonttorillamme, joten asiakkaat, palvelun saajat, heidän omaisensa ja työntekijät voivat tutustua niihin helposti ja ilman erillistä pyyntöä. Lisäksi omavalvontasuunnitelma voidaan pyydettäessä saada nähtäville asiakkaan omaan kotiin. Yhtiön valtakunnallinen omavalvontasuunnitelma löytyy myös verkkosivuiltamme.

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Mikä on palvelun toiminta-ajatus?
Syke Kotipalvelut tuottaa ja järjestää yksityisiä kotihoidon palveluita (kotisairaanhoito, kotipalvelu, tukipalvelu sekä henkilökohtainen avustajan palveluita), lastenhoidon palveluita, omaishoidon palveluita, siivouspalveluita pääkaupunkiseudulla. Yhtiön tavoitteena on auttaa kotona asuvia ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita, omaishoitajia, lapsiperheitä, vammaisia ja tilapäisesti apua tarvitsevia toipilaita.
Syke Kotipalvelut Kotihoito tarjoaa yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja asiakkaan etua korostavaa terveyden ja sairaanhoitoa, hoivaa ja palveluohjausta sekä sovittaa palvelut järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaan elämään. Tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden sekä palvelujärjestelmän mahdollisuuksien yhteensovittaminen.

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet?
Syke Kotipalvelut Oy:n toiminta perustuu asiakkaan oman tahdon ja toiveiden kartoittamiseen yhteistyössä asiakkaan itsensä, hänen läheistensä ja mahdollisten muiden asiakasta hoitavien tahojen kanssa. Toiminta-ajatuksemme on asiakkaan kunnioitus, eli kohtelemme jokaista asiakasta niin, kuten toivoisimme itseämme kohdeltavan. Rehellisyys, luotettavuus ja toisten hoitaminen kuten itseämme haluaisimme hoidettavan ovat toimintamme perusarvoja. Toiminnan arvoihin kuuluu myös asiakkaan selkeä informoiminen palvelun kustannuksista ja Syke Kotipalveluiden toimintatavoista.
Teemme asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa, sekä muiden häntä hoitavien tahojen kanssa palvelusopimuksen, johon asiakkaan hoito perustuu. Keskustelun, havainnoinnin ja asiakkaan sekä mahdollisesti hänen läheisensä kuulemisen perusteella selvitetään asiakkaan palvelutarve, ja suunnitellaan hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaiset palvelut, jotka mahdollistavat asiakkaan kotona asumisen.

Toimintamme perustuu yhteistyössä laadittuun palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan ja allekirjoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmaa päivitetään sopimuksen mukaisesti tai vähintään vuoden välein, sekä aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa. Palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan jatkuvasti käytännön toiminnassa.

Syke Kotipalveluiden toimintaperiaatteet ovat yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus, ystävällisyys ja kuntouttava työasenne asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Hyödynnämme pitkän käytännön työskentelyn kautta opittuja eettisiä ja toimiviksi havaittuja käytäntöjä. Tavoitteena on kannustaa asiakasta käyttämään omia voimavarojaan.

OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Syke Kotipalvelut Oy:n riskien arvioinnissa käsitellään työympäristöä, tapaturmavaaroja, henkistä/fyysistä kuormittumista sekä paloturvallisuutta. Riskien suuruuden arviointi perustuu haitallisten tapahtumien todennäköisyyteen ja aiheutuneiden seurausten vakavuuteen. Riskien arviointi on olennainen osa yrityksen lakisääteistä työsuojelutyötä, joka on jatkuva prosessi. Tätä työtä johtaa ja koordinoi yrityksen työsuojelutoimikunta. Työkohteessa (asiakaskohtaisesti) riskien arviointi tehdään aina palvelukoordinaattorin toimesta yhdessä asiakkaan kanssa. Riskitekijöitä arvioidaan tarvittaessa muutosten yhteydessä tai vähintään vuosittain.
Riskien hallinta kohdistuu kaikkiin omavalvontasuunnitelman osa-alueisiin. Riskienhallintaan sisältyy:

  • Työntekijän perehdytys työhön ja työtehtäviin
  • Työntekijöiden kanssa yhdessä tehty riskitekijöiden arviointi, joka koskee fyysisiä japsyykkisiä riskitekijöitä. Fyysisiä kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi työasennot, työliikkeet ja fyysisen voiman käyttö, jotka voivat aiheuttaa eriasteisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Psykososiaalisia riskitekijöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi kielteiset vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa ja yksin työskentely asiakkaan kotona itsenäisesti.

Esihenkilö, palvelukoordinaattorit, vastaavat alueellisten työsuojelullisten ja työturvallisuusohjeiden ylläpidosta, noudattamisesta ja toteuttamisesta Työturvallisuuslain 738/2002 mukaisesti. Yleiset työsuojelulliset toimintaohjeet laaditaan ja viestitään yrityksen työsuojelutoimikunnan toimesta.

Onko henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet sisällytetty omavalvon- tasuunnitelmaan? Onko menettelyohjeissa maininta siitä, ettei ilmoituksen tehneeseen saa kohdistaa kiel- teisiä vastatoimia?
Kyllä.

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa asiakasturvallisuuteen kohdistuvat riskit, epäkohdat ja laa- tupoikkeamat?
Riskien havainnointi on osa arkipäivää. Henkilökunnalla on sosiaalihuoltolain § 48-49 mukainen velvollisuus ilmoittaa työnantajalle havaituista epäkohdista ja vaaratekijöistä, ja tämä ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista Syke Kotipalvelut Oy:n työntekijää. Työntekijän tulee ilmoittaa riskeistä ja vaaratilanteista esihenkilölleen kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse, jonka jälkeen esihenkilö jatkaa tilanteen käsittelyä. Ilmoituksen tehneeseen työntekijään ei kohdisteta kielteisiä vastatoimia. Työpaikan säännöllisissä palavereissa käsitellään esiin nousseita riskejä ja poikkeamatilanteita.

Miten asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit ja miten ne käsitellään?
Asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esiin havaitsemansa riskit ja laatupoikkeamat tapaamisissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Kaikista riski- ja poikkeamatilanteista tehdään ilmoitus yhtiön työsuojelupäällikölle alueen esihenkilön toimesta (palvelukoordinaattori). Ilmoitus tehdään kaikista työn liittyvistä tapahtumista, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai työntekijälle. Riskitilanteiden ja poikkeamien syyt ja taustat selvitetään asianosaisten kanssa, ja poikkeustilanteista laaditaan laatupoikkeamaraportti.

Raportti analysoidaan ja käsitellään välittömästi. Vakavat riski- ja poikkeamatilanteet johtavat välittömiin korjaustoimenpiteisiin.

Kuvaus miten haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan, käsitellään ja raportoidaan Haittatapahtumat ja lähestä piti -tilanteet käsitellään seuraavasti:

1. Kirjaaminen

2. Analysointi

3. Raportointi

Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palveluntuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon välittäminen yrityksen johdolle. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskusteleminen työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Mikäli tapahtuu vakava haittatapahtuma, joka aiheuttaa korvattavia seurauksia, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen:
Epäkohtiin ja poikkeamiin reagoidaan tarvittaessa välittömästi, kun epäkohta tulee ilmi. Tapahtumat käydään läpi palvelukoordinaattorin kanssa, ja tarvittaessa myös palvelujohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Tarvittavat korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet toteutetaan. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi toimintatapojen ja ohjeistusten muuttaminen tai lisäperehdytyksen tai koulutuksen järjestäminen.

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?
Palvelukoordinaattorit tiedottavat sekä työntekijöille että palvelunsaajille. Palvelujohtaja puolestaan tiedottaa kunta-asiakkaalle.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Miten asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan ja päivitetään? Kenen vastuulla päivittäminen on? Miten palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumista ja päivittämisen tarvetta seurataan?

Syke Kotipalvelut kartoittaa asiakkaan tarpeet, toiveet ja tilanteen ennen ensimmäistä avustuskäyntiä. Laadimme palvelukuvauksen, josta ilmenevät keskeiset asiat asiakkaan palvelun kannalta, kuten perustiedot, sairaus/vamma, lääkevastuu, apuvälineet, yksilölliset avustamistarpeet ja toiveet. Palvelukuvaus laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja läheistensä kanssa. Palvelukuvaus on työntekijöiden saatavilla toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tarvittaessa palvelukuvausta päivitetään vuosittain tai jos asiakkaan vointi muuttuu olennaisesti. Palvelukuvauksen päivittämisestä vastaa palvelukoordinaattori.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelu- ja hoitosuunnitelman laati- miseen ja päivittämiseen?
Palvelukuvaus laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen omaistensa ja läheistensä kanssa.

Miten varmistetaan, että henkilöstö tuntee palvelu- ja hoitosuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?
Palvelukuvaus on työntekijöiden saatavilla toiminnanohjausjärjestelmän kautta.

Miten yksikössä vahvistetaan ja varmistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioiden toteutuminen (kuten oikeus yksityisyyteen, vapaus päättää itse omista jokapäiväisistä toimistaan ja mah- dollisuudesta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään)? Syke Kotipalvelut Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on, että asiakas voi toimia itsenäisesti, ja tämän takia tuemme asiakkaan päätöksiä ja toiveita mahdollisimman paljon. Esimerkkejä näistä asioista ovat muun muassa hoidon ajankohdat, hoitojärjestys ja hoitotoimenpiteiden suorittaminen. Näistä asioista keskustelemme asiakkaan kanssa aina ensimmäisissä tapaamisissa ja hoidon yhteydessä.

Mistä itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevista periaatteista ja käytännöistä yksikössä on sovittu ja ohjeistettu? Millä konkreettisilla keinoilla pyritään ennaltaehkäisemään rajoitustoimien käyttöä?

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteitä. Toimintaperiaatteemme tähtäävät siihen, että palvelun saajan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista palveluidensa suunnitteluun tuetaan mahdollisimman hyvin.

Mitä rajoitustoimenpiteitä yksikössä käytetään, jos joudutaan tilanteeseen, että asiakkaan itsemääräämis- oikeuden rajoittaminen on välttämätöntä? Miten asiakkaan vointia seurataan rajoittamistoimen aikana?
Toiminnassamme ei käytetä rajoittavia toimia tai välineitä. Mikäli kuitenkin tällainen tilanne tulisi eteen, päätettäisiin siitä aina asiakaskohtaisesti yhteistyössä asiakkaan/asiakkaan omaisten, viranomaisten ja asiakkaan oman palvelukoordinaattorin välillä (laaditaan kirjallinen ohjeistus).

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havai- taan?
Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä voivat tarvittaessa antaa palautetta palvelukoordinaattorille tai palvelujohtajalle (asiakkaalla on heidän yhteystietonsa). Mahdolliset palautteet ja muistutukset käsitellään välittömästi, ja ne selvitetään kaikkien asianosaisten kanssa. Työntekijät sitoutuvat työsopimuksessa asiakkaan asialliseen kohteluun allekirjoittamalla lojaliteettivelvoitteen ja salassapitosopimuksen. Työnantajalla on tarvittaessa käytössä varoitus- ja irtisanomismenettely, mikäli työntekijän tekemä virhe on merkittävä.

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epä- asiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?
Asiakkaan saama epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne käsitellään aina asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa joko tapaamisessa tai puhelimitse.

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön palvelun ja omavalvonnan kehittämiseen?

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on tärkeää systemaattisesti kerätä palautetta, jotta sitä voidaan hyödyntää yksikön kehittämisessä.’

Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään?
Asiakastyytyväisyyskysely lähetetään asiakkaille vuosittain kirjeitse, sähköpostitse ja tekstiviestitse.

Miten asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja/tai korjaamisessa?
Syke Kotipalveluille asiakaspalautteen kerääminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan laadun varmistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalaute ohjaa Syke Kotipalveluiden kehittämishankkeita ja auttaa keskittymään toiminnan painopisteisiin.

Muistutuksen vastaanottaja, virka-asema ja yhteystiedot
Toimitusjohtaja Shilan Ahmadin (shilan.ahmadi@sykekotipalvelut.fi, 0401806040)

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Hyvinvointialueesi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löydät helposti tietokoneen hakukoneesta kirjoittamalla paikkakuntasi nimen ja “sosiaaliasiamies”. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista Valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 505 3050. Palveluaika on maanantaista, tiistaista, keskiviikosta ja perjantaista klo 9-12, ja torstaisin klo 12-15. Kuluttajaneuvonta tarjoaa apua ja sovittelua kuluttajaoikeudellisissa ongelmissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.

Miten muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämi- sessä?
Syke Kotipalvelut Oy käsittelee kaikki muistutukset, kantelut sekä muut valvontapäätökset ja huolehtii tarvittaessa toimintaan kohdistuvista muutoksista.

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle
Muistutukset käsitellään aina viipymättä, kuitenkin enintään kahden viikon sisällä.

Onko asiakkaille nimetty omatyöntekijä? Kyllä

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä?
Asiakkaan palvelun aloituskartoituksen yhteydessä laaditaan palvelukuvaus, joka pyrkii edistämään toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Päivittäiset toimet toteutetaan kuntouttavan työotteen mukaisesti, jossa työntekijä ottaa asiakkaan mukaan kaikkiin toimiin ja asiakas osallistuu mahdollisuuksiensa mukaisesti. Asiakkaan vointia seurataan kokonaisvaltaisesti asiakaskäyntien yhteydessä. Palvelukuvausta päivitetään säännöllisesti tarpeen vaatiessa.

Liikunta-, kulttuuri- harrastus- ulkoilu yms. mahdollisuuksia toteutetaan seuraavasti: Asiakkaan liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa tuetaan hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutu- mista seurataan?
Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti jokaisella avustuskerralla.

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty?

Ruokahuolto määräytyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tarvittaessa työntekijät avustavat asiakkaita ruokahuollossa, kuten kauppa-asioinnissa ja ruoanlaitossa.

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon?

Työntekijät ottavat tarvittaessa asiakkaiden erityisruokavaliot ja rajoitteet huomioon.

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan? Työntekijät seuraavat asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä avustavat asiakasta hänen yksilöllisten toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaa- vat hygieniakäytännöt toteutuvat annettujen ohjeiden ja asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti?

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa arvioidaan asiakkaan tarvitsema päivittäinen hygienia-apu. Hygieniakansiossa on määritelty käytössä olevat hygieniakäytännöt, ja henkilöstöä koskevat toimintaohjeet löytyvät perehdytysohjeesta. Hygieniavastaava ohjeistaa henkilökuntaa aseptiseen ja hygieeniseen työskentelytapaan sekä neuvoo tarttuvien sairauksien leviämisen ehkäisyssä.

Pandemiatilanteissa, kuten esimerkiksi COVID-19, saamme tarkat ohjeistukset Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Noudatamme kaikkia näitä ohjeita huolellisesti ja pyrimme omalla toiminnallamme aina välttämään ja estämään tartuntojen leviämistä.

Miten asuinhuoneiden siivous on järjestetty?
Siivous määräytyy työkohteen mukaan ja suoritetaan asiakkaan siivousvälineillä hänen omassa kodissaan.

Miten pyykkihuolto on järjestetty?

Pyykkihuolto määräytyy työkohteen mukaan ja suoritetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Miten em. tehtäviä tekevä henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykki- huollon toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti?
Puhtaanapito ja pyykkihuolto toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hygieniayhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot Vastuuhenkilö Shilan Ahmadi

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään?
Infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviämisen ehkäisemisessä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimia ajantasaisia ohjeita, joista tiedotetaan henkilökuntaa. Tartuntataudit leviävät useimmiten käsien välityksellä, ja tehokkain tapa ehkäistä tartuntoja on hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen. Kädet tulee pestä saippualla huolellisesti aina asiakkaan luokse mentäessä ja asiakkaan luota poistuttaessa, sekä silloin, kun kädet ovat näkyvästi likaantuneet. Lisäksi kädet tulee pestä aina wc-käynnin jälkeen. Erilaiset korut ja pitkät kynnet estävät hyvän käsihygienian toteutumista, joten työskennellessä avustajana tulee välttää sormuksien, käsikorujen, kynsilakan sekä tekokynsien käyttöä työaikana. Kertakäyttöisten suojakäsineiden käyttöä edellytetään aina, kun käsitellään asiakkaan eritteitä tai limakalvoja. Mikäli tiedossa on, että asiakkaalla on jokin tartuntatauti tai sairaalabakteeri, avustuksen sisällöstä ja suojautumisesta keskustellaan aina palvelukoordinaattorin kanssa erikseen.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveyden- huollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? Asiakkaan suostumuksella työntekijä voi olla yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan- tajien kanssa.

ASIAKASTURVALLISUUS

Miten tilojen terveellisyyteen liittyvät riskit hallitaan?

Työntekijän työtä koskevat työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet koskevat myös tilanteita, joissa työ tapahtuu asiakkaan kodissa. Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä niiden merkitys. Riskienarviointi tehdään toiminnan alkaessa yhdessä sosiaalityöntekijän, palvelukoordinaattorin, asiakkaan ja työntekijän kanssa. Arviointi tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa useammin, mikäli toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Miten tehdään yhteistyötä muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?
Syke Kotipalvelut tekee asiakkaiden kohdalla yhteistyötä lähtökohtaisesti asiakkaan sosiaalityöntekijän sekä kotihoidon kanssa.

Yhtiö ilmoittaa viranomaiselle merkittävät vaaratilanteet, jotka koskevat asiakkaan palvelua.

Miten seurataan toimintayksikön henkilöstön riittävyyttä suhteessa asiakkaiden palvelujen tarpeisiin? Mi- ten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Työntekijöitä rekrytoidaan proaktiivisesti tarpeen mukaan. Vuosilomakausiin varaudutaan hyvissä ajoin. Sijaisia on riittävä määrä suhteutettuna vakituisen henkilöstön määrään.

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?
Jokaisessa kohteessa käytetään ensisijaisesti asiakkaalle tuttua sijaista (työskennellyt asiakkaan luona aiem- min). Sijaiselle annetaan mahdollisuuksien mukaan kohdekohtainen perehdytys ja asiakkaan palvelukuvaus ennen ensimmäistä sijaistuskertaa.

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesihenkilöiden tehtävien organisointi siten, että lähiesihenki- löiden työhön jää riittävästi aikaa?
Palvelukoordinaattorit hyödyntävät työssään työajanhallintasovellusta, hoitavat asiat järjestelmällisesti, noudattavat yrityksen yhteisiä toimintatapoja ja organisoivat sekä priorisoivat työtehtäviään. Palvelukoordinaattorien kanssa pidetään säännöllisesti viikoittaisia palavereita, joissa käydään läpi heidän työtehtäviään ja niiden laatua. Tarvittaessa palvelujohtajat avustavat palvelukoordinaattoria.

Miten työnantaja varmistaa työntekijöiden riittävän kielitaidon?

Riittävä kielitaito varmistetaan työhaastatteluissa. Työntekijällä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Työnantajan velvollisuutena on arvioida, että henkilöllä on tarvittava kielitaito työtehtäviinsä.

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Palveluvastaava arvioi henkilökunnan rekrytointitarvetta. Rekrytointi tapahtuu rekrytointiohjelman mukaisesti. Työntekijän koulutus tarkastetaan alkuperäisistä todistuksista ja ammattioikeutta koskevat tiedot tarkastetaan Valviran JulkiTerhikistä.

Sijaisten rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota koulutukseen ja työkokemukseen, mutta myös toiminnallisen tarpeen ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen. Myös sijaisten rekrytoinnissa soveltuvuutta arvioidaan kysymällä hakijalta suosittelijan yhteystiedot ja tiedustelemalla kokemuksia työnhakijan soveltuvuudesta työhön.

Mikäli sijainen on opiskelija, hänellä tulee olla tarpeelliset tiedot ja opintopisteet voidakseen toimia hoitotyössä itsenäisesti. Sijaiset perehdytetään huolellisesti, yleensä perehdytys kestää 3–5 päivää. Perehdyttämisen jälkeen seuraamme sijaisten toimintaa ja edistymistä säännöllisesti heidän kanssaan.

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon työntekijän soveltuvuus ja luotettavuus työtehtäviinsä?
Työntekijöiden luotettavuus ja soveltuvuus työhön selvitetään ennen työsopimuksen allekirjoitusta. Mikäli asiakas on alaikäinen, tarkistetaan työntekijältä lisäksi rikosrekisteriote. Yhtiö seuraa tarkasti vuonna 2024 voimaan astuvan valvontalain uusia vaatimuksia.

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan to- teuttamiseen.
Syke Kotipalvelulla on käytössä perehdytyksen seurantalomake, jossa olevat kohdat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa. Palveluvastaava perehdyttää uuden työntekijän organisaatioon, ja muut hoitajat perehdyttävät uudet työntekijät kotihoitotyöhön ja muihin käytännön asioihin.

Miten ja kuinka usein henkilökunnan täydennyskoulutusta järjestetään? Täydennyskoulutusta järjestetään verkkokoulutuksena, joka on avoin kaikille yrityksen työntekijöille. Koulutuksissa käsitellään työhön liittyviä osaamisalueita, kuten ergonomiaa ja oikeaoppista aseptiikkaa. Koulutustarpeet kartoitetaan saadun palautteen, tehtyjen havaintojen sekä vaatimusten perusteella, kuten lakimuutokset ja sääntökirjat.

Tilojen käytön periaatteet

Syke Kotipalveluiden työntekijät työskentelevät palvelun saajan kodissa ja avustavat myös kodin ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa.

Mitä kulunvalvontaan tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä on käytössä? Syke Kotipalvelut Oy: llä ei ole turva- tai valvontalaitteita.

Mitä teknologisia ratkaisuja asiakkailla on henkilökohtaisessa käytössä?

Yhtiö ei vastaa asiakkaille jaettavista teknologisista ratkaisuista.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?
Henkilökohtaisen avun saajalla voi olla käytössä esimerkiksi turvapuhelin, jonka toimivuus ja hälytyksiin vas- taaminen testataan tarvittaessa.

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaa niiden toimittaja. Syke Kotipalvelut Oy: llä ei ole turva- tai valvontalaitteita

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja yksikön käytössä olevien lääkinnällisten laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?
Syke Kotipalvelut Oy ei hanki henkilökohtaisen avun saajien apuvälineitä. Laitekohtainen perehdytys suoritetaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneil- moitukset?
Syke Kotipalvelut Oy: n työntekijöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus kaikista sellaisista epäkohdista, joilla saattaa olla vaikutusta asiakkaalle, työntekijöille tai kolmannelle osapuolelle.

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? Henkilökohtaiset avustajat eivät kirjaa tekemäänsä asiakastyötä.

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? Henkilökohtaiset avustajat eivät kirjaa tekemäänsä asiakastyötä.

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liit- tyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? Syke Kotipalvelut Oy: n toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että tietosuojaan liittyvät asiat tie- dostetaan ja niitä noudatetaan.

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?
Syke Kotipalvelut Oy: n toimitusjohtajan (tietosuojavastaava) tehtävänä on huolehtia, että asiakas- ja potilastietojen käsittely toteutuvat henkilötietolain ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Kaikki työn- tekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen työsopimuksen yhteydessä.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Toimitusjohtaja Shilan Ahmadi, 0401806040, shilan.ahmadi@sykekotipalvelut.fi

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? Kyllä x       Ei

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Kehittämistarpeita nousee jatkuvasti palautteiden, tyytyväisyyskyselyiden, riskien arvioinnin sekä toimin- taympäristömuutosten kautta. Yhtiön toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ
Valtakunnallisen omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimitusjohtaja.

Helsingissä 27.06.2023
Shilan Ahmadi, toimitusjohtaja